Năm 2020 Xem online Tải về
Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (Ngày đăng:06/10/2020)
Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (ĐHĐCĐ bất thường 2020) (Ngày đăng:04/10/2020)
Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (Ngày đăng:24/09/2020)
Nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 (Ngày đăng:01/09/2020)
Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên mã CQN (Ngày đăng:12/08/2020)
Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020 (Ngày đăng:20/07/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Cảng Quảng Ninh từ ngày 17/7/2020 (Ngày đăng:18/07/2020)
Thông báo trả cổ tức năm 2019 (Ngày đăng:15/07/2020)
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên (Ngày đăng:11/06/2020)
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên (Ngày đăng:11/06/2020)
Bộ thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên (Ngày đăng:29/05/2020)
Quy chế làm việc tại đại hội (Ngày đăng:29/05/2020)
Trích nội dung báo cáo kiểm toán 2019 (Ngày đăng:04/06/2020)
Tờ trình 03 v.v phương án phân phối lợi nhuận 2019 (Ngày đăng:04/06/2020)
Tờ trình 02 v.v báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch thù lao 2020. (Ngày đăng:04/06/2020)
Tờ trình 01 v.v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020. (Ngày đăng:04/06/2020)
Báo cáo của BKS (Ngày đăng:04/06/2020)
Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019, kế hoạch SXKD 2020. (Ngày đăng:04/06/2020)
Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2019, kế hoạch 2020. (Ngày đăng:04/06/2020)
Năm 2019 Xem online Tải về
Thông báo trả cổ tức 2018 (Ngày đăng:03/07/2019)
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 (Ngày đăng:07/06/2019)
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (Ngày đăng:17/05/2019)
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (tiếp) (Ngày đăng:12/05/2019)
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (Ngày đăng:24/06/2019)
Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (Ngày đăng:18/04/2019)
Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 (Ngày đăng:04/04/2019)
Năm 2018 Xem online Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Ngày đăng:18/05/2018)
Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban kiểm soát (Ngày đăng:04/05/2018)
Thông báo v/v: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 (Ngày đăng:12/04/2018)
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. (Ngày đăng:10/05/2018)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (Ngày đăng:19/04/2018)
Thông báo v/v: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 (lần 2) (Ngày đăng:13/04/2018)
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 (Ngày đăng:21/01/2018)
Năm 2017 Xem online Tải về
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố thông tin biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Ngày đăng:19/04/2017)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (bổ sung ngày 14/4/2017) (Ngày đăng:14/04/2017)
Tài liệu đại hội đồng cổ đông 2017 (Bổ sung ngày 8/4/2017) (Ngày đăng:08/04/2017)
Tài liệu đại hội đồng cổ đông 2017 (Ngày đăng:07/04/2017)
Thông báo để cử, ứng cử bầu kiểm soát viên ban kiểm soát (Ngày đăng:27/03/2017)
Năm 2016 Xem online Tải về
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố thông tin báo cáo tài chính Quý I năm 2016 (Ngày đăng:20/04/2016)
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố thông tin Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (Ngày đăng:15/04/2016)
Tài lệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (Bổ sung, ngày 12/04/2016) (Ngày đăng:12/04/2016)
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (Ngày 05/04/2016) (Ngày đăng:05/04/2016)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh năm 2015 (Ngày đăng:29/01/2016)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh 06 tháng cuối năm 2015 (Ngày đăng:29/01/2016)
Năm 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh 06 tháng cuối năm 2015 (Ngày đăng:29/01/2015)
Công ty CP Cảng Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường kiện toàn bộ máy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sau chuyển nhượng (Ngày đăng:08/08/2015)
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 (Ngày đăng:27/07/2015)
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 (Ngày đăng:24/07/2015)
Thông báo của Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Quảng Ninh về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T cam kết mua toàn bộ cổ phần của các cổ đông còn lại tại Công ty CP Cảng Quảng Ninh (Ngày đăng:24/04/2015)
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (Ngày đăng:17/10/2015)
Nghị quyết đại hội Đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (Ngày đăng:23/04/2015)
Thông báo về việc Công ty cổ phần Tập đoàn T&T cam kết mua toàn bộ cổ phần của các cổ đông còn lại tại Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo Công văn số 89/CV-T&T ngày 06/4/2015 (Ngày đăng:22/04/2015)
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ngày đăng:15/04/2015)