Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông

Chọn báo cáo theo công ty
Năm 2024 Ngày đăng Xem Tải về
Bổ nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029. Bầu chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS 26/04/2024
Biên bản họp, nghị quyết và tài liệu thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 26/04/2024
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 (tiếp) 24/04/2024
Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 05/04/2024
Năm 2023 Ngày đăng Xem Tải về
Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 19/05/2023
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (lần 2) 04/05/2023
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 28/04/2023
Thông báo hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 28/04/2023
Phiếu đóng góp ý kiến 13/04/2023
Xác nhận/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 13/04/2023
Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 13/04/2023
Chương trình nghị sự 13/04/2023
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 13/04/2023
Năm 2022 Ngày đăng Xem Tải về
Bổ nhiệm ông Nguyễn Tư Thịnh tiếp tục giữ chức Kế toán trưởng thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/7/2022. 29/06/2022
Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 và các tài liệu được thông qua tại Đại hội 02/06/2022
Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 27/05/2022
Danh sách và SYLL ứng viên TV HĐQT 24/05/2022
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 17/05/2022
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 05/05/2022
Năm 2021 Ngày đăng Xem Tải về
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 18/07/2021
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 18/07/2021
Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ 01/07/2021
Báo cáo kết quả SXKD 2020, kế hoạch 2021 01/07/2021
Tờ trình 01.HĐQT v.v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021 30/06/2021
Tờ trình 02.HĐQT v.v Báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2020, kế hoạch thù lao 2021 30/06/2021
Tờ trình 03.HĐQT v.v Ủy quyền cho HĐQT một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 30/06/2021
Tờ trình 04.HĐQT v.v Phương án phân phối lợi nhuận 2020 30/06/2021
Tờ trình 05.HĐQT v.v thông qua điều lệ và một số văn bản nội bộ 30/06/2021
Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 (Tờ trình 01.BKS, Báo cáo của BKS) 25/06/2021
Bộ thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 tổ chức ngày 18/6/2021 21/06/2021
Thông báo hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 24/05/2021
Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 06/05/2021
Năm 2020 Ngày đăng Xem Tải về
Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 06/10/2020
Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (ĐHĐCĐ bất thường 2020) 04/10/2020
Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 24/09/2020
Nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường 2020 01/09/2020
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 11/06/2020
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 11/06/2020
Trích nội dung báo cáo kiểm toán 2019 04/06/2020
Tờ trình 03 v.v phương án phân phối lợi nhuận 2019 04/06/2020
Tờ trình 02 v.v báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch thù lao 2020. 04/06/2020
Tờ trình 01 v.v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020. 04/06/2020
Báo cáo của BKS 04/06/2020
Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019, kế hoạch SXKD 2020. 04/06/2020
Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động 2019, kế hoạch 2020. 04/06/2020
Bộ thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 29/05/2020
Quy chế làm việc tại đại hội 29/05/2020
Năm 2019 Ngày đăng Xem Tải về
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 07/06/2019
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 17/05/2019
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (tiếp) 12/05/2019
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 26/04/2019
Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 18/04/2019
Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 04/04/2019
Năm 2018 Ngày đăng Xem Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 18/05/2018
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. 10/05/2018
Thông báo đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Ban kiểm soát 04/05/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 19/04/2018
Thông báo v/v: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 (lần 2) 13/04/2018
Thông báo v/v: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 12/04/2018
Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 21/01/2018
Năm 2017 Ngày đăng Xem Tải về
Sơ yếu lý lịch ông Đỗ Quang Hưng 14/07/2017
Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 19/04/2017
Tài liệu đại hội đồng cổ đông 2017 (Bổ sung ngày 17/4/2017) 17/04/2017
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (bổ sung ngày 14/4/2017) 14/04/2017
Bộ thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 07/04/2017
Thông báo, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu Kiểm soát viên Ban kiểm soát 27/03/2017
Năm 2016 Ngày đăng Xem Tải về
Ông Phạm Công Đoàn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/12/2016 23/12/2016
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố thông tin báo cáo tài chính Quý I năm 2016 20/04/2016
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố thông tin Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh 15/04/2016
Tài lệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (Bổ sung, ngày 12/04/2016) 12/04/2016
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (Ngày 05/04/2016) 05/04/2016
Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh năm 2015 29/01/2016
Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh 06 tháng cuối năm 2015 29/01/2016
Năm 2015 Ngày đăng Xem Tải về
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 17/10/2015
Công ty CP Cảng Quảng Ninh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường kiện toàn bộ máy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sau chuyển nhượng 08/08/2015
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 27/07/2015
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 24/07/2015
Thông báo của Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Quảng Ninh về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T cam kết mua toàn bộ cổ phần của các cổ đông còn lại tại Công ty CP Cảng Quảng Ninh 24/04/2015
Nghị quyết đại hội Đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh 23/04/2015
Thông báo về việc Công ty cổ phần Tập đoàn T&T cam kết mua toàn bộ cổ phần của các cổ đông còn lại tại Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh theo Công văn số 89/CV-T&T ngày 06/4/2015 22/04/2015
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 15/04/2015
Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh 06 tháng cuối năm 2015 29/01/2015

Thông tin cổ đông

Công bố những thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư, tài chính, quản trị; những chính sách, thay đổi mới của Công ty.
Xem thêm

Báo cáo tài chính

Cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình tài chính, kinh doanh của Công ty nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Thuế hay những người có nhu cầu sử dụng BCTC để đưa ra các quyết định kinh tế.
Xem thêm

Báo cáo thường niên

Tổng hợp các báo cáo định kỳ theo tháng/quý/năm nhằm cung cấp những thông tin, đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thường niên cũng như những định hướng phát triển của Công ty.
Xem thêm

Đại hội cổ đông

Cung cấp các thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên của Cảng Quảng Ninh
Xem thêm