Năm 2021 Xem online Tải về
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 (Ngày đăng:27/07/2021)
Năm 2020 Xem online Tải về
Báo cáo thường niên 2020 (Ngày đăng:09/04/2021)
Báo cáo quản trị năm 2020 (Ngày đăng:29/01/2021)
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 (Ngày đăng:20/07/2020)
Năm 2019 Xem online Tải về
Báo cáo thường niên 2019 (Ngày đăng:29/04/2020)
Năm 2018 Xem online Tải về
Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 (Ngày đăng:21/05/2018)
Công bố thông tin nhân sự HĐQT, BKS (Ngày đăng:21/05/2016)
Năm 2017 Xem online Tải về
Báo cáo thường niên năm 2017 (Ngày đăng:11/01/2019)
Năm 2016 Xem online Tải về
Báo cáo thường niên năm 2016 (Ngày đăng:11/01/2019)
Năm 2015 Xem online Tải về
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (Ngày đăng:17/10/2015)
Báo cáo thường niên năm 2015 (Ngày đăng:11/01/2019)