Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

Chọn báo cáo theo công ty
Năm 2023 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo thường niên năm 2023 10/04/2024
Báo cáo quản trị năm 2023 26/01/2024
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 27/07/2023
Năm 2022 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo thường niên năm 2022 13/04/2023
Báo cáo quản trị năm 2022 19/01/2023
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022. 15/08/2022
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022 28/07/2022
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 24/06/2021
Năm 2021 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo thường niên năm 2021 07/04/2022
Báo cáo kiểm toán năm 2021 21/03/2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 25/01/2022
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 27/07/2021
Năm 2020 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo thường niên 2020 09/04/2021
Báo cáo quản trị năm 2020 29/01/2021
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 20/07/2020
Năm 2019 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo thường niên 2019 29/04/2020
Báo cáo quản trị năm 2019 20/01/2020
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019 18/07/2019
Năm 2018 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo thường niên 2018 11/04/2019
Báo cáo quản trị năm 2018 30/01/2019
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018 16/07/2018
Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 21/05/2018
Công bố thông tin nhân sự HĐQT, BKS 21/05/2016
Năm 2017 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo thường niên năm 2017 17/04/2018
Báo cáo quản trị năm 2017 29/01/2018
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017 28/07/2017
Năm 2016 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo thường niên năm 2016 28/04/2017
Báo cáo quản trị năm 2016 25/01/2017
Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2016 25/01/2017
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016 29/07/2016
Năm 2015 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo thường niên năm 2015 22/04/2016
Báo cáo quản trị năm 2015 29/01/2016
Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2015 29/01/2016
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 17/10/2015
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 27/07/2015

Thông tin cổ đông

Công bố những thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư, tài chính, quản trị; những chính sách, thay đổi mới của Công ty.
Xem thêm

Báo cáo tài chính

Cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình tài chính, kinh doanh của Công ty nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Thuế hay những người có nhu cầu sử dụng BCTC để đưa ra các quyết định kinh tế.
Xem thêm

Báo cáo thường niên

Tổng hợp các báo cáo định kỳ theo tháng/quý/năm nhằm cung cấp những thông tin, đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thường niên cũng như những định hướng phát triển của Công ty.
Xem thêm

Đại hội cổ đông

Cung cấp các thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên của Cảng Quảng Ninh
Xem thêm