Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ

01/05/2023

Biểu cước đối ngoại năm 2023 (áp dụng từ tháng 5/2023)

Xem thêm
Tải xuống
01/05/2023

Biểu cước đối nội năm 2023 (áp dụng từ tháng 5/2023)

Xem thêm
Tải xuống
23/12/2022

Biểu cước đối nội năm 2023

Xem thêm
Tải xuống
23/12/2022

Biểu cước đối ngoại năm 2023

Xem thêm
Tải xuống
19/01/2024

Danh sách đơn vị và bảng giá cước dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền 2024

Xem thêm
Tải xuống
01/01/2022

Biểu cước đối nội năm 2022

Xem thêm
Tải xuống
01/01/2022

Biểu cước đối ngoại năm 2022

Xem thêm
Tải xuống