Liên hệ

Liên hệ

# Phòng ban / Xí nghiệp Điện thoại Email
01 Phòng tổ chức nhân sự & tiền lương 0203 6283 266 tcnstl@quangninhport.com.vn
02 Phòng Tài chính kế toán 0203 6283 089 tckt@quangninhport.com.vn
03 Trung tâm điều độ 0203 6283 699
0339 800 099
dieudo@quangninhport.com.vn
04 Xí nghiệp giao nhận & kho bãi 0203 6283 116
0339 800 011
xngnkb@quangninhport.com.vn
05 Phòng Bảo vệ quân sự 0339 795 599 bvqs@quangninhport.com.vn
06 Văn thư 0203 6283 288 qnp@quangninhport.com.vn
07 Phòng kế hoạch kinh doanh 0912 898 198
0203 6283 386
sales@quangninhport.com.vn 

Liên hệ với chúng tôi

Cảng Quảng Ninh