Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Chọn báo cáo theo công ty
Năm 2024 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 và giải trình chênh lệch lợi nhuận 19/04/2024
Năm 2023 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 27/03/2024
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 19/01/2024
Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023 14/08/2023
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2023 so với quý 2 năm 2022 20/07/2023
Báo cáo tài chính quý 2 20/07/2023
Báo cáo tài chính quý I năm 2023 18/04/2023
Quý III Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính Quý III Năm 2023 19/10/2023
Quý I 2022 Ngày đăng Xem Tải về
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I năm 2022 so với quý I năm 2021 20/04/2022
Báo cáo tài chính quý I năm 2022 20/04/2022
Quý II 2022 Ngày đăng Xem Tải về
Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý II năm 2022 so với Quý II năm 2021 20/07/2022
Báo cáo tài chính Quý II năm 2022 20/07/2022
Quý III 2022 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý 3.2022 20/10/2022
Quý IV 2022 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý 4.2022 18/01/2023
Năm 2022 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 27/03/2023
Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2022 15/08/2022
Quý I 2021 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 20/04/2021
Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1. 20/04/2021
Quý II 2021 Ngày đăng Xem Tải về
Giải trình chênh lệch lợi nhuận 19/07/2021
Báo cáo tài chính quý 2.2021 19/07/2021
Quý III 2021 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính Quý III năm 2021 03/12/2021
Báo cáo tài chính bán niên 2021 15/09/2021
Năm 2021 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính 2021 kiểm toán thay thế Báo cáo ngày 21/3/2022 28/04/2022
giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thế năm 2021 thay đổi >10% so với năm 2020 23/03/2022
báo cáo kiểm toán năm 2021 21/03/2022
Quý IV 2021 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021 25/01/2022
Quý I 2020 Ngày đăng Xem Tải về
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2020 so với Quý 1 năm 2019 20/04/2020
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020. 20/04/2020
Quý II 2020 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý II năm 2020 20/07/2020
Quý III 2020 Ngày đăng Xem Tải về
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2020 so với quý 3 năm 2019 20/10/2020
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 20/10/2020
Năm 2020 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 23/03/2021
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thế bán niên 2020 14/08/2020
Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2020 14/08/2020
Quý IV 2020 Ngày đăng Xem Tải về
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2020 20/01/2021
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 20/01/2021
Năm 2019 Ngày đăng Xem Tải về
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2019 27/04/2020
Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 27/04/2020
Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2019 và giải trình chênh lệch lợi nhuận 14/08/2019
Bao cao quan tri 6 thang dau nam 2019 18/07/2019
Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 29/03/2019
Quý IV 2019 Ngày đăng Xem Tải về
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 20/01/2020
Báo cáo tài chính quý 4.2019 20/01/2020
Quý III 2019 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 17/10/2019
Quý II 2019 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 18/07/2019
Quý I 2019 Ngày đăng Xem Tải về
Giải trình chên lệch lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2019 18/04/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019 18/04/2019
Năm 2018 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 27/03/2019
Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018. 13/08/2018
Quý IV 2018 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận 18/01/2019
Quý III 2018 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận 19/10/2018
Quý II 2018 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận 19/07/2018
Quý I 2018 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận 18/04/2018
Năm 2017 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và giải trình chênh lệch lợi nhuận 30/03/2018
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2017 14/08/2017
Quý IV 2017 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 19/01/2018
Quý III 2017 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 19/10/2017
Quý II 2017 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 20/07/2017
Quý I 2017 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 28/04/2017
Năm 2016 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2016 16/04/2017
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố báo cáo soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 15/08/2016
Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 đã được soát xét. 15/08/2016
Quý IV 2016 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 20/01/2017
Quý III 2016 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 20/10/2016
Quý II 2016 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 20/07/2016
Quý I 2016 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 20/04/2016
Năm 2015 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2015 31/03/2016
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán Quảng Ninh (QNAASC) 15/08/2015
Quý IV 2015 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 20/01/2016
Quý III 2015 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 20/10/2015
Quý II 2015 Ngày đăng Xem Tải về
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh xin đính chính báo cáo tài chính Quý II.2015 17/08/2015
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố Báo cáo tài chính Quý II/2015 20/07/2015
Quý I 2015 Ngày đăng Xem Tải về

Dữ liệu đang được cập nhật...

Thông tin cổ đông

Công bố những thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư, tài chính, quản trị; những chính sách, thay đổi mới của Công ty.
Xem thêm

Báo cáo tài chính

Cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình tài chính, kinh doanh của Công ty nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Thuế hay những người có nhu cầu sử dụng BCTC để đưa ra các quyết định kinh tế.
Xem thêm

Báo cáo thường niên

Tổng hợp các báo cáo định kỳ theo tháng/quý/năm nhằm cung cấp những thông tin, đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thường niên cũng như những định hướng phát triển của Công ty.
Xem thêm

Đại hội cổ đông

Cung cấp các thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên của Cảng Quảng Ninh
Xem thêm