Năm 2015 Xem online Tải về
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán Quảng Ninh (QNAASC) (Ngày đăng:15/08/2015)
Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2015 (Ngày đăng:11/01/2019)
Quý IV 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 (Ngày đăng:11/01/2019)
Quý III 2015 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 (Ngày đăng:11/01/2019)
Quý II 2015 Xem online Tải về
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh xin đính chính báo cáo tài chính Quý II.2015 (Ngày đăng:18/08/2015)
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố Báo cáo tài chính Quý II/2015 (Ngày đăng:20/07/2015)
Quý I 2015 Xem online Tải về
Năm 2016 Xem online Tải về
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố báo cáo soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 (Ngày đăng:15/08/2016)
Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 đã được soát xét. (Ngày đăng:15/08/2016)
Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2016 (Ngày đăng:11/01/2019)
Quý IV 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 (Ngày đăng:11/01/2019)
Quý III 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 (Ngày đăng:11/01/2019)
Quý II 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 (Ngày đăng:11/01/2019)
Quý I 2016 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 (Ngày đăng:11/01/2019)
Năm 2017 Xem online Tải về
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh công bố báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2017 (Ngày đăng:14/08/2017)
Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2017 (Ngày đăng:11/01/2019)
Quý IV 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 (Ngày đăng:11/01/2019)
Quý III 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 (Ngày đăng:11/01/2019)
Quý II 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 (Ngày đăng:11/01/2019)
Quý I 2017 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 (Ngày đăng:11/01/2019)
Năm 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (Ngày đăng:27/03/2019)
Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018. (Ngày đăng:13/08/2018)
Quý IV 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 (Ngày đăng:18/01/2019)
Quý III 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 (Ngày đăng:11/01/2019)
Quý II 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018 (Ngày đăng:11/01/2019)
Quý I 2018 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 (Ngày đăng:11/01/2019)
Năm 2019 Xem online Tải về
Giải trình chênh lệch lợi nhuận (Ngày đăng:27/04/2020)
Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 (Ngày đăng:27/04/2020)
Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2019 (Ngày đăng:14/08/2019)
Bao cao quan tri 6 thang dau nam 2019 (Ngày đăng:18/07/2019)
Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 (Ngày đăng:29/03/2019)
Quý IV 2019 Xem online Tải về
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế (Ngày đăng:20/01/2020)
Báo cáo tài chính quý 4.2019 (Ngày đăng:20/01/2020)
Quý III 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính (Ngày đăng:17/10/2019)
Quý II 2019 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (Ngày đăng:18/07/2019)
Quý I 2019 Xem online Tải về
Giải trình chên lệch lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2019 (Ngày đăng:18/04/2019)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019 (Ngày đăng:19/04/2019)
Quý I 2020 Xem online Tải về
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm 2020 so với Quý 1 năm 2019 (Ngày đăng:20/04/2020)
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020. (Ngày đăng:20/04/2020)
Quý II 2020 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính quý II năm 2020 (Ngày đăng:20/07/2020)
Quý III 2020 Xem online Tải về
Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2020 so với quý 3 năm 2019 (Ngày đăng:20/10/2020)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 (Ngày đăng:20/10/2020)
Năm 2020 Xem online Tải về
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (Ngày đăng:16/04/2020)
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (Ngày đăng:23/03/2021)
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế (Ngày đăng:14/08/2020)
Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2020 (Ngày đăng:14/08/2020)
Quý IV 2020 Xem online Tải về
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2020 (Ngày đăng:20/01/2021)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 (Ngày đăng:20/01/2021)
Quý I 2021 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 (Ngày đăng:20/04/2021)
Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1. (Ngày đăng:20/04/2021)
Quý II 2021 Xem online Tải về
Giải trình chênh lệch lợi nhuận (Ngày đăng:19/07/2021)
Báo cáo tài chính quý 2.2021 (Ngày đăng:19/07/2021)
Quý III 2021 Xem online Tải về
Báo cáo tài chính Quý III năm 2021 (Ngày đăng:20/10/2021)
Báo cáo tài chính bán niên 2021 (Ngày đăng:15/09/2021)