Thông tin cổ đông

Thông tin cổ đông

Chọn báo cáo theo công ty
Năm 2024 Ngày đăng Xem Tải về
Mức cổ tức, hình thức và thời gian trả cổ tức năm 2023 24/06/2024
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp 29/05/2024
Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2023 22/05/2024
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024. 05/03/2024
Năm 2023 Ngày đăng Xem Tải về
Mua cổ phần Tổng công ty vật tư nông nghiệp - Công ty cổ phần 27/12/2023
Bổ nhiệm bà Trần Thu Trang giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty. 10/10/2023
Mức cổ tức, hình thức và thời gian trả cổ tức năm 2022 04/07/2023
Công ty CP Cảng Quảng Ninh ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 với công ty TNHH kiểm toán và tư vẫn UHY. 15/06/2023
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 02/06/2023
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (lần 2) 04/05/2023
Thông báo hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 28/04/2023
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 13/04/2023
Báo cáo số 135/2023/CQN-TK về kết quả giao dịch cổ phiếu CPI 17/03/2023
Gia hạn thời gian tổ chức và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023. 15/03/2023
Đính chính thông tin thông báo giao dịch cổ phiếu CPI tại công văn 81CV-CQN 03/03/2023
Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu CPI 13/02/2023
Năm 2022 Ngày đăng Xem Tải về
Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mạnh tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, thời hạn 03 năm kể từ ngày 18/10/2022 18/10/2022
Tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CQN là 0% 14/10/2022
BỔ nhiệm ông Hoàng Trọng Tùng tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc thời hạn 03 năm kể từ ngày 20/9/2022. 19/09/2022
Mức cổ tức, hình thức và thời gian trả cổ tức năm 2021 12/07/2022
Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Cảng Quảng Ninh 30/06/2022
Bổ nhiệm ông Nguyễn Tư Thịnh tiếp tục giữ chức Kế toán trưởng thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/7/2022. 29/06/2022
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 14/06/2022
Nghị quyết HĐQT v.v phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ 02/06/2022
Ông Nguyễn Trung Kiên được bầu là TVHĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 02/06/2022
Quy chế nội bộ về quản trị có hiệu lực từ 01/06/2022 02/06/2022
Điều lệ Cảng Quảng Ninh có hiệu lực từ ngày 01/06/2022 02/06/2022
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát có hiệu lực từ ngày 1/6/2022 02/06/2022
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có hiệu lực từ ngày 1/6/2022 02/06/2022
Điều lệ CQN có hiệu lực từ ngày 1/6/2022 02/06/2022
Điều lệ CQN có hiệu lực từ ngày 1/6/2022 02/06/2022
Bầu ông Nguyễn Văn Mạnh - TVHĐQT giữ chức vụ Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2022 30/05/2022
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 05/05/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tập đoàn T&T 07/04/2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 04/04/2022
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 và chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 28/03/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu CQN của Tập đoàn T&T 28/03/2022
Tạm hoãn công bố BCTC Quý IV năm 2021 vì lý do bất khả kháng 20/01/2022
Kết quả giao dịch cổ phiếu CQN của Tập đoàn T&T 13/01/2022
Năm 2021 Ngày đăng Xem Tải về
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (Theo GCN đăng ký chào bán số 261/GCN-UBCK) 23/12/2021
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 28/10/2021
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc 22/10/2021
Ông Hoàng Trọng Tùng - Tổng giám đốc là Người đại diện theo pháp luật và thực hiện công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh 19/10/2021
Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mạnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thời hạn 01 năm kể từ ngày 18/10/2021. 18/10/2021
Bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Tùng giữ chức vụ Tổng giám đốc thời hạn 01 năm kể từ ngày 20/09/2021 18/10/2021
Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Đại diện theo pháp luật đối với Ông Bùi Quang Đạo kể từ ngày 20/09/2021. 18/10/2021
Giải trình v.v thực hiện công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã soát xét 30/09/2021
Tái bổ nhiệm và ký hợp đồng lao động đối với ông Hoàng Trọng Tùng, chức danh công việc: Phó Tổng giám đốc thường trực 29/09/2021
Ủy quyền cho ông Hoàng Trọng Tùng thực hiện công bố thông tin từ ngày 13/09/2021 13/09/2021
Thông báo trả cổ tức năm 2020 24/08/2021
Công ty TNHH kiểm toán tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Cảng Quảng Ninh 23/08/2021
Tạm hoãn CBTT báo cáo tài chính bán niên 2021 13/08/2021
Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 27/07/2021
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - lần 3 07/07/2021
Thông báo hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần 2. 26/06/2021
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 24/06/2021
Đính chính Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CQN của Tập đoàn T&T 21/06/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CQN của Tập đoàn T&T 18/06/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CQN của Tập đoàn T&T và giải trình chậm CBTT báo cáo 09/06/2021
Đăng ký giao dịch cổ phiếu CQN của Tập đoàn T&T 09/06/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CQN của Tập đoàn T&T 09/06/2021
Thông báo hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 24/05/2021
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 06/05/2021
Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tập đoàn T&T 20/04/2021
QĐ số 03/2021/QĐ-HĐQT v.v Chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 07/04/2021
QĐ số 02/2021/QĐ-HĐQT v.v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 07/04/2021
HNX thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch mã CQN 02/02/2021
HĐQT CQN thông qua việc thực hiện Hợp đồng hợp tác với Tập đoàn T&T 27/01/2021
HNX chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu CQN 21/01/2021
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 4 15/01/2021
Năm 2020 Ngày đăng Xem Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3 31/12/2020
Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu 29/12/2020
NQ HĐQT v.v Chiến lược phát triển Cảng Quảng Ninh và điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020 26/12/2020
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng 25/12/2020
Công văn chấp thuận của UBCKNN đối với Báo cáo phát hành cổ phiếu ra công chúng 25/12/2020
Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. 25/12/2020
Chào bán số cổ phần chưa phân phối hết của đợt phát hành của đợt phát hành cổ phiếu năm 2020 25/12/2020
Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần 30/11/2020
Hướng dẫn mua cổ phần cho cổ đông chưa lưu ký 30/11/2020
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng 30/11/2020
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng 18/11/2020
Đính chính Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, triển khai phân phối cổ phiếu CQN ra công chúng 17/11/2020
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, triển khai phân phối cổ phiếu CQN ra công chúng 13/11/2020
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và bản cáo bạch 13/11/2020
Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên mã CQN 12/08/2020
Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020 20/07/2020
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Cảng Quảng Ninh từ ngày 17/7/2020 18/07/2020
Thông báo trả cổ tức năm 2019 15/07/2020
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 17/06/2020
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 04/05/2020
Tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 20/04/2020
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 16/04/2020
Năm 2019 Ngày đăng Xem Tải về
Bổ nhiệm ông Nguyễn Tư Thịnh tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng thời hạn 3 năm kể từ ngày 10/7/2019 19/11/2019
Bổ nhiệm ông Bùi Quang Đạo tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc, thời hạn 5 năm kể từ ngày 11/8/2019 19/11/2019
Bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Tùng tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực kể từ ngày 18/11/2019 19/11/2019
Bổ nhiệm ông Quách Đình Phú tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thời hạn 5 năm kể từ ngày 11/8/2019 19/11/2019
Bổ nhiệm ông Đinh Anh Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thời hạn 5 năm kể từ ngày 11/8/2019 19/11/2019
Thông báo trả cổ tức 2018 03/07/2019
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2018 07/06/2019
Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Mạnh Hùng từ ngày 16/05/2019 17/05/2019
Danh sách HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024, bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 17/05/2019
Bộ thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 02/05/2019
Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh chấp thuận gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 cho Cảng Quảng Ninh 18/04/2019
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 04/04/2019
Năm 2018 Ngày đăng Xem Tải về
Bổ nhiệm ông Nguyễn Tư Thịnh, chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm giữ chức vụ Kế toán trưởng thời hạn 1 năm kể từ ngày 10/7/2018 22/08/2018
Mức cổ tức, hình thức trả cổ tức, thời gian trả cổ tức năm 2017 06/07/2018
Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và năm 2019 của Cảng Quảng Ninh 29/06/2018
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 15/06/2018
Ông Nguyễn Phú Quân là thành viên HĐQT và Bà Lương Thị Yến là thành viên BKS từ ngày 20/5/2018 21/05/2018
Bộ thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 10/05/2018
Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Cảng Quảng Ninh 19/04/2018
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (lần 2 do thay đổi ngày đăng ký cuối cùng) 13/04/2018
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 12/04/2018
Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phùng Xuân Dũng kể từ ngày 2/1/2018 02/01/2018
Năm 2017 Ngày đăng Xem Tải về
Điều chỉnh và thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 (lần 2) 27/12/2017
Điều chỉnh và thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 (lần 2) 05/12/2017
Miễn nhiệm bà Nguyễn Thu Hằng - Thành viên HĐQT kể từ ngày 1/10/2017 12/10/2017
Bổ nhiệm ông Nguyễn Tư Thịnh giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán thời hạn 01 năm kể từ ngày 1/9/2017 01/09/2017
Giao bà Phạm Thị Hoa tiếp tục Phụ trách phòng Tài chính kế toán từ ngày 16/8/2017 đến hết ngày 31/8/2017 16/08/2017
Mức cổ tức, hình thức trả cổ tức, thời gian trả cổ tức năm 2016 15/08/2017
Giao bà Phạm thị Hoa tiếp tục Phụ trách phòng TCKT từ ngày 1/8/2017-15/8/2017 và thu hồi quyết định bổ nhiệm trưởng phòng TCKT đối với ông Nguyễn Tư Thịnh 01/08/2017
Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Tư Thịnh giữ chức Trưởng phòng Tài chính kế toán từ ngày 1/8/2017 28/07/2017
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 14/07/2017
Miễn nhiệm Phó trưởng phòng phụ trách kế toán đối với Ông Phạm Quang Trường Trường và giao phụ trách phòng tài chính kế toán đối với Bà Phạm Thị Hoa kể từ ngày 15/7/2017 đến 31/7/2017 14/07/2017
Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Cảng Quảng Ninh 07/07/2017
Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thu Hằng làm thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Quốc Hưng từ ngày 15/05/2017. Bầu ông Đỗ Ngọc Khanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 15/05/2017 19/05/2017
Phê chuẩn đơn xin từ chức Thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Quốc Hưng kể từ ngày 15/05/2017 12/05/2017
Ông Đỗ Quang Hưng là thành viên Ban kiếm soát thay Bà Phạm Thị Tâm kể từ ngày 18/04/2017 19/04/2017
Bộ thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 07/04/2017
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 17/03/2017
Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Lê Trung Dũng và giao nhiệm vụ Phó trưởng phòng phụ trách kế toán cho ông ông Phạm Quang Trường kể từ ngày 02/03/2017 02/03/2017
Năm 2016 Ngày đăng Xem Tải về
Bổ nhiệm ông Phạm Công Đoàn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay ông Phạm Ngọc Tuân từ ngày 22/12/2016 23/12/2016
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) 07/11/2016
Báo cáo kết quả giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân 27/09/2016
Báo cáo kết quả giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân 22/08/2016
Báo cáo kết quả giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân 17/08/2016
Báo cáo kết quả giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân 03/08/2016
Báo cáo kết quả giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân 03/08/2016
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Cảng Quảng Ninh thông qua hợp đồng số 1283/PwC-HAN/HĐ/2016 ký ngày 28/07/2016 29/07/2016
Báo cáo kết quả giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân 13/07/2016
Báo cáo kết quả giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân 27/06/2016
Báo cáo kết quả giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân 23/06/2016
Báo cáo kết quả giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân 23/06/2016
Báo cáo kết quả giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân 16/06/2016
Báo cáo kết quả giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân 10/06/2016
Thông báo chi trả cổ tức năm 2015 09/06/2016
Báo cáo kết quả giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân 09/06/2016
Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2015 18/05/2016
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 10/03/2016
Năm 2015 Ngày đăng Xem Tải về
Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát 17/08/2015
Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị 14/08/2015
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán Quảng Ninh là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 của Cảng Quảng Ninh 14/08/2015
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 24/07/2015
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 21/07/2015
Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán 30/06/2015
Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán 25/05/2015
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2014 11/05/2015
Thông báo Tập đoàn T&T cam kết mua lại toàn bộ cổ phần của cổ đông còn lại tại Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh 24/04/2015
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty hàng hải Việt Nam đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh 10/04/2015
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 07/04/2015
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015 12/03/2015
Năm 2014 Ngày đăng Xem Tải về

Dữ liệu đang được cập nhật...

Thông tin cổ đông

Công bố những thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư, tài chính, quản trị; những chính sách, thay đổi mới của Công ty.
Xem thêm

Báo cáo tài chính

Cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình tài chính, kinh doanh của Công ty nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Thuế hay những người có nhu cầu sử dụng BCTC để đưa ra các quyết định kinh tế.
Xem thêm

Báo cáo thường niên

Tổng hợp các báo cáo định kỳ theo tháng/quý/năm nhằm cung cấp những thông tin, đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thường niên cũng như những định hướng phát triển của Công ty.
Xem thêm

Đại hội cổ đông

Cung cấp các thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên của Cảng Quảng Ninh
Xem thêm