Năm 2014 Xem online Tải về
Năm 2015 Xem online Tải về
Năm 2016 Xem online Tải về
Năm 2017 Xem online Tải về
Năm 2018 Xem online Tải về
Năm 2019 Xem online Tải về
Năm 2020 Xem online Tải về
HĐQT CQN thông qua việc thực hiện Hợp đồng hợp tác với Tập đoàn T&T (Ngày đăng:27/01/2021)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 4 (Ngày đăng:15/01/2021)
Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3 (Ngày đăng:31/12/2020)
Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu (Ngày đăng:29/12/2020)
Công văn chấp thuận của UBCKNN đối với Báo cáo phát hành cổ phiếu ra công chúng (Ngày đăng:25/12/2020)
Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. (Ngày đăng:25/12/2020)
Chào bán số cổ phần chưa phân phối hết của đợt phát hành của đợt phát hành cổ phiếu năm 2020 (Ngày đăng:25/12/2020)
Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. (Ngày đăng:25/12/2020)
Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần (Ngày đăng:30/11/2020)
Hướng dẫn mua cổ phần cho cổ đông chưa lưu ký (Ngày đăng:30/11/2020)
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (Ngày đăng:30/11/2020)
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (Ngày đăng:18/11/2020)
Đính chính Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, triển khai phân phối cổ phiếu CQN ra công chúng (Ngày đăng:17/11/2020)
Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, triển khai phân phối cổ phiếu CQN ra công chúng (Ngày đăng:13/11/2020)
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và bản cáo bạch (Ngày đăng:13/11/2020)
Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên mã CQN (Ngày đăng:12/08/2020)
Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020 (Ngày đăng:20/07/2020)
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Cảng Quảng Ninh từ ngày 17/7/2020 (Ngày đăng:18/07/2020)
Thông báo trả cổ tức năm 2019 (Ngày đăng:15/07/2020)
Năm 2021 Xem online Tải về
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc (Ngày đăng:22/10/2021)
Ông Hoàng Trọng Tùng - Tổng giám đốc là Người đại diện theo pháp luật và thực hiện công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (Ngày đăng:19/10/2021)
Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mạnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thời hạn 01 năm kể từ ngày 18/10/2021. (Ngày đăng:18/10/2021)
Bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Tùng giữ chức vụ Tổng giám đốc thời hạn 01 năm kể từ ngày 20/09/2021 (Ngày đăng:18/10/2021)
Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Đại diện theo pháp luật đối với Ông Bùi Quang Đạo kể từ ngày 20/09/2021. (Ngày đăng:18/10/2021)
Giải trình v.v thực hiện công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã soát xét (Ngày đăng:30/09/2021)
Tái bổ nhiệm và ký hợp đồng lao động đối với ông Hoàng Trọng Tùng, chức danh công việc: Phó Tổng giám đốc thường trực (Ngày đăng:29/09/2021)
Ủy quyền cho ông Hoàng Trọng Tùng thực hiện công bố thông tin từ ngày 13/09/2021 (Ngày đăng:13/09/2021)
Thông báo trả cổ tức năm 2020 (Ngày đăng:24/08/2021)
Công ty TNHH kiểm toán tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Cảng Quảng Ninh (Ngày đăng:23/08/2021)
Tạm hoãn CBTT báo cáo tài chính bán niên 2021 (Ngày đăng:13/08/2021)
Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 (Ngày đăng:27/07/2021)
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - lần 3 (Ngày đăng:07/07/2021)
Thông báo hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần 2. (Ngày đăng:26/06/2021)
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (Ngày đăng:24/06/2021)
Đính chính Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CQN của Tập đoàn T&T (Ngày đăng:21/06/2021)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CQN của Tập đoàn T&T (Ngày đăng:18/06/2021)
Đăng ký giao dịch cổ phiếu CQN của Tập đoàn T&T (Ngày đăng:09/06/2021)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CQN của Tập đoàn T&T (Ngày đăng:09/06/2021)
Thông báo hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Ngày đăng:24/05/2021)