Tuyển dụng

Tuyển dụng

Thông tin liên hệ tuyển dụng

Ứng viên gửi hồ sơ về hộp thư tcnstl@quangninhport.com.vn
Phòng Tổ chức nhân sự & tiền lương 
Tel: 0203 6283 266 (Bộ phận tuyển dụng)