Điều lệ, quy chế

Điều lệ, quy chế

Tên tài liệu Xem online Tải về
Quy chế công bố thông tin (Ngày đăng:12/07/2017)
Điều lệ Cảng Quảng Ninh có hiệu lực từ ngày 15/04/2016 (Ngày đăng:16/04/2016)
Điều lệ Cảng Quảng Ninh có hiệu lực từ ngày 18/04/2017 (Ngày đăng:19/04/2017)
Quy chế quản trị có hiệu lực từ ngày 20/05/2018 (Ngày đăng:21/05/2018)
Điều lệ Cảng Quảng Ninh có hiệu lực từ ngày 21/05/2018 (Ngày đăng:22/05/2018)
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có hiệu lực từ ngày 1/6/2022 (Ngày đăng:02/06/2022)
Quy chế nội bộ về quản trị công ty có hiệu lực từ ngày 1/6/2022 (Ngày đăng:02/06/2022)
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát có hiệu lực từ ngày 1/6/2022 (Ngày đăng:02/06/2022)
Điều lệ CQN có hiệu lực từ ngày 1/6/2022 (Ngày đăng:02/06/2022)
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (17/7/2021) (Ngày đăng:18/07/2021)
Quy chế hoạt động của HĐQT (17/7/2021) (Ngày đăng:18/07/2021)
Quy chế nội bộ về quản trị công ty (17/7/2021) (Ngày đăng:18/07/2021)
Điều lệ Cảng Quảng Ninh có hiệu lực từ ngày 17/7/2021 (Ngày đăng:18/07/2021)
Điều lệ Cảng Quảng Ninh có hiệu lực từ ngày 5/1/2021 (Ngày đăng:06/01/2021)

Thông tin cổ đông

Công bố những thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư, tài chính, quản trị; những chính sách, thay đổi mới của Công ty.
Xem thêm

Báo cáo tài chính

Cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình tài chính, kinh doanh của Công ty nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Thuế hay những người có nhu cầu sử dụng BCTC để đưa ra các quyết định kinh tế.
Xem thêm

Báo cáo thường niên

Tổng hợp các báo cáo định kỳ theo tháng/quý/năm nhằm cung cấp những thông tin, đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thường niên cũng như những định hướng phát triển của Công ty.
Xem thêm

Đại hội cổ đông

Cung cấp các thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên của Cảng Quảng Ninh
Xem thêm