ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029: ĐỔI MỚI - TRÁCH NHIỆM  HIỆU QUẢ
Tin tức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2024 - 2029: ĐỔI MỚI - TRÁCH NHIỆM HIỆU QUẢ

 

Ngày 26/4/2024, Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (Cảng Quảng Ninh) đã tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024 - 2029 nhằm tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã qua, đồng thời xác định phương hướng và những nhiệm vụ trọng tâm, cũng như bầu ra Ban lãnh đạo của Công ty trong nhiệm kỳ mới 2024 - 2029

 

Nhiệm kỳ 2019 - 2024: Giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid

Giai đoạn 2019 - 2024, tình hình trong nước và Thế giới đã chứng kiến nhiều biến động ngoài dự đoán như dịch bệnh covid bùng phát, nhiều nền kinh tế hàng đầu thế giới đối mặt với nguy cơ suy thoái sâu, chiến tranh thương mại gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, xuất, nhập khẩu của Việt Nam nói chung, lĩnh vực giao thông vận tải và khai thác cảng nói riêng. Với vai trò và trách nhiệm cao nhất của mình, HĐQT, BKS Cảng Quảng Ninh đã cùng với Ban TGĐ tìm ra những giải pháp để cùng vượt qua khó khăn. Trong đó, đã tập trung chủ động triển khai thực hiện công tác quản trị, quản lý, điều hành nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, từng bước củng cố hoạt động khi đại dịch đi qua.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Nhiệm kỳ 2024 - 2029: Chiến lược phát triển với tầm nhìn xa, hiệu quả và bền vững

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Cảng Quảng Ninh thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019 - 2024; phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029; Trình bày tờ trình thông qua cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029; Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQTvà một số nội dung khác.

 

Đại hội đã tiến hành bầu chọn thành công các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 để tiếp tục quản trị, quản lý điều hành Cảng Quảng Ninh hướng tới sự đổi mới, phát triển và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn mới.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

 

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

1. Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Văn Mạnh - Thành viên HĐQT

3. Ông Phạm Công Đoàn - Thành viên HĐQT

4. Ông Nguyễn Phú Quân - Thành viên HĐQT

5. Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên HĐQT

 Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Ban kiểm soát

2. Ông Đỗ Quang Hưng - Thành viên

3. Bà Lương Thị Yến - Thành viên

 

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Đại diện HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 cho biết: Với vai trò là quản trị và định hướng chiến lược năm 2024 nói riêng, nhiệm kỳ 2024 - 2029 nói chung, HĐQT, BKS và Ban TGĐ Công ty vẫn ưu tiên đồng thời hai việc là xây dựng và triển khai chiến lược phát triển với tầm nhìn xa, hiệu quả và bền vững, song song với kiểm soát, quản trị rủi ro, duy trì thành quả, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và các cổ đông. Trên cơ sở định hướng chung của Công ty mẹ - Tập đoàn T&T, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã xác định những phương hướng, nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới với mục tiêu hành động ĐỔI MỚI - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ!

Xem thêm