Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh năm 2023
Tin tức

Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh năm 2023

Sáng nay (ngày 19/5/2023), Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (Cảng Quảng Ninh ) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023.
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh hân hạnh chào mừng 45/337 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu hơn 74 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm trên 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.  

Toàn cảnh Đại hội

Ông  Nguyễn Phú Quân – TV HĐQT báo cáo tại Đại hội

Ông Hoàng Trọng Tùng -  Tổng Giám đốc báo cáo tại Đại hội

Ông Đỗ Quang Hưng – TV Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội

Tại Đại hội, cổ đông đã nghe ông Nguyễn Phú Quân - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023;  Ông Hoàng Trọng Tùng - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Ông Đỗ Quang Hưng – Thành viên Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo thẩm tra BCTC năm 2022 và báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đại hội cũng đã triển khai xem xét các nội dung quan trọng khác gồm: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình báo cáo thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. 

 

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Năm 2022, Cảng Quảng Ninh đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 giao. Trong đó, sản lượng hàng hóa thông qua vượt mốc trên 9,2 triệu tấn; doanh thu kinh doanh cảng biển đạt vượt trên 525 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt trên 118 tỷ đồng; thu nhập thực tế của người lao động bình quân đạt 16,5 triệu đồng/ người/ tháng, cổ tức 10%/ năm. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2022, Cảng Quảng Ninh tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023, đồng thời đề xuất ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế. 

Ông Đỗ Ngọc Khanh – Chủ tịch HĐQT 

Ông Nguyễn Văn Mạnh – TV HĐQT kiêm PTGĐ

Sau khi được nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận, các cổ đông đã biểu quyết thông qua tất cả những nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến kế hoạch hoạt động năm 2023 và các năm tiếp theo của Cảng Quảng Ninh với mục tiêu đã được trình tại Đại hội. Sau nửa ngày làm việc nghiêm túc và khẩn trương Đại hội đã hoàn thành các nội dung đề ra với kết quả thông qua 100% cổ đông tham dự.

 

Xem thêm