Dịch vụ Giao nhận

Cảng Quảng Ninh cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa cho khách hàng 24/7. Khách hàng ủy thác cho Cảng thay mặt khách hàng làm các thủ tục cần thiết, giám sát, nhận hàng từ tàu, từ kho Cảng và giao hàng cho các đơn vị mua hàng tại Cảng. Thông tin giữa Cảng và cách khách hàng luôn được thông suốt và cập nhật báo cáo ngay sau khi nhận/giao hàng.