Xếp dỡ hàng hóa tại cầu cảng và vùng neo
Cảng Quảng Ninh có tổng chiều dài luồng vào cảng đạt 36Km, mớn nước cao nhất 11...

Xếp dỡ hàng hóa tại cầu cảng và vùng neo