Thông báo mời chào giá: Bảo dưỡng và kiểm định cột bơm dầu
Thư mời chào giá

Thông báo mời chào giá: Bảo dưỡng và kiểm định cột bơm dầu

Kính gửi: Các Nhà cung cấp
       Hiện nay Cảng Quảng Ninh có nhu cầu chào giá: Bảo dưỡng và kiểm định cột bớm dầu

       Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời quý Nhà cung cấp có đủ năng lực và gửi chào giá về cho Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh hạn đến ngày 29/09/2023.

Chi tiết thông báo chào giá cạnh tranh xem Tại đây.

Xem thêm