Thông báo chào giá: Tham gia cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
Thư mời chào giá

Thông báo chào giá: Tham gia cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Kính gửi: Các Nhà cung cấp
       Hiện nay Cảng Quảng Ninh có nhu cầu chào giá: Tham gia cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

       Vậy Cảng Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời quý Nhà cung cấp có đủ năng lực và gửi chào giá về cho Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh hạn chậm nhất 16h00 ngày 03/06/2024.

Chi tiết thông báo chào giá cạnh tranh xem Tại đây.

Xem thêm