Tuyển dụng
Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng tháng 12/2022

Ứng tuyển

Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh cần tuyển những vị trí nhân sự: 

1. Máy trưởng tàu biển: 01 người

2. Thủy thủ tàu biển: 01 người

Chi tiết xem Tại đây

Xem thêm