Năng lực cầu bến

Cảng có khả năng tiếp nhận đa dạng các chủng loại hàng hóa

Cảng có khả năng tiếp nhận đa dạng các chủng loại hàng hóa

NĂNG LỰC TIẾP NHẬN TẠI CÁC CẦU BẾN