Kiểm dịch

Kiểm dịch: Động thực vật

Thay mặt đại diện cho chủ hàng đăng kí với cơ quan kiểm dịch (động vật và thực vật), kê khai, lấy mẫu (kiểm dịch thực vật), tập hợp, bổ sung các chứng từ theo quy định của cơ quan kiểm dịch.