Kho bãi

 Tổng diện tích măt bằng cảng (Total port area): (bãi chứa hàng của 5 bến + 04 kho): 154.700 m2

    Kho (Warehouse): .Bến 5: 5.400 m2, trong đó kho CFS (of which, CFS): 4.600 m2

Bãi (Open storage):  142.000.m2, trong đó bãi chứa container (of which CY): 49.000 m2

Các bãi chứa hàng khác:

                    Bến số 6:                                 52.000m2

                    Bến số 5:                                 26.000m2

                    Bến số 1 và bến phụ:               15.000m2