Công nghệ thông tin

 Toàn bộ hệ thống máy tính của Cảng đều được nối mạng LAN và Internet, bao gồm các hệ thống phần mềm quản lý khai thác hàng container chuyên dụng, hệ thống phần mềm kế toán, hệ thống phần mềm quản lý nhân sự tiền lương…

Trung tâm dữ liệu: Máy chủ X3650 M3

Phần mềm hệ thống dựa trên Microsoft : SQL2000 Entperise Server, Window2000 Advanced Server, Visual Studio 6.0, Visual Basic.NET, Crystal Report 9.0. 

Hệ thống quản lý bến container CTMS