Điều lệ Xem online Tải về
Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 5.1.2021
Điều lệ sửa đổi lần 3: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.