Việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cán bộ CNV lao động ở Cảng đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

       Để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động trí tuệ của Nhân dân trong việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

      Thực hiện Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ban hành kèm theo Kế hoạch “V/v tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)”. Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công nhân viên lao động Công ty (có kèm theo Đề cương hướng dẫn thực hiện) về toàn bộ dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), gồm: Quy định chung; Quyền sở hữu và các vật quyền khác; Nghĩa vụ và hợp đồng; Thừa kế; Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Điều khoản thi hành và Kỹ thuật trình bày các quy định của Bộ luật Dân sự. Trong đó, tập trung các vấn đề trọng tâm xin ý kiến được xác định sau đây:

1.1. Về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự.

1.2. Về quyền nhân thân.

1.3. Về chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự.

1.4. Về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức.

1.5. Về bảo vệ người thứ ba ngay tình trong trường hợp giao dịch dân sự bị vô hiệu.

1.6. Về hình thức sở hữu.

1.7. Về thời điểm xác lập quyền sở hữu và các vật quyền khác.

1.8. Về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi.

1.9. về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản.

1.10. Về thời hiệu.

      Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh coi việc tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công nhân viên lao động đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên tập trung chỉ đạo thực hiện trong Quí I năm 2015; các phòng nghiệp vụ, các xí nghiệp trực thuộc và các tổ chức đoàn thể của Công ty chịu trách nhiệm phối hợp và thực hiện đầy đủ nội dung yêu cầu và tiến độ kế hoạch đề ra. Việc tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cán bộ, công nhân viên lao động về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được tiến hành rộng rãi, công khai, chất lượng, thiết thực, thông qua trang Web của Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh và Hòm thư điện tử nội bộ của Công ty. Hình thức tổ chức lấy ý kiến được thực hiện bằng văn bản hoặc tổ chức hội nghị, tọa đàm ở các phòng nghiệp vụ, các đơn vị cơ sở trực thuộc Công ty.                                                                                                       

Thông tin chi tiết vui lòng download file đính kèm bên dưới :