THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ

Hiện nay Cảng Quảng Ninh đang có như cầu đại tu, sửa chữa 1 xe nâng chụp Container 42 T hiệu Belotti B91.

Thông tin chi tiết xem tại đây: