THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ

Công Ty Cổ Phần Cảng Quảng Ninh có kế hoạch tổ chức mời thầu theo luật đấu thầu với nội dung như file đính kèm

Công ty Cổ Phần cảng Quảng Ninh rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của quý công ty

Chi tiết file đính kèm xem: Tại Đây