THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CẠNH TRANH KHOAN LỖ MẶT CẦU BẾN 1