Điều lệ sửa đổi lần 3: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ngày 20/5/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty lần 3 để phù hợp Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 v.v hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng. Điều lệ sửa đổi lần 3 có hiệu lực kể từ ngày 21/5/2018.

Thông tin chi tiết xem tại đây:

 

 
Trân trọng!
=============================================
Thư ký công ty
Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh
Số 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
Điện thoại: 0203 3 515 132
Email: thuky@quangninhport.com.vn